WAVECUBE

Dragon N-LOS

     Dragon N-LOS

                Oprogramowanie Dragon N-LOS przeznaczone jest do predykcji pozahoryzontowej linii radiowej. Systemy łączności troposferycznej (NLOS – No line of Sight) są bardzo ważną częścią infrastruktury militarnej i specjalnego przeznaczenia.  Realizacja  łączności troposferycznej jest rezultatem rozproszenia sygnału nadawanego w troposferze. Dobór parametrów systemu łączności jest wynikiem analizy przestrzeni rozproszenia jak również geometrii ustawienia anten z jednoczesnym doborem parametrów elektrycznych stacji nadawczo odbiorczej. W obszarze rozproszenia zakładamy brak elementów dyfrakcyjnych a przestrzeń rozproszenia jest wspólną objętością w której skupione są wszystkie rozproszenia cząstkowe. Ze względu na obszar rozproszenia sygnały są niezależne i możemy przyjąć, że są nieskorelowane. Sygnały odebrane przez odbiornik ze wspólnej przestrzeni rozproszenia mają różne amplitudy i fazy jak również różne względne opóźnienia. Należy zaznaczyć, że opóźnienia dla sygnałów wąskopasmowych nie mają dużego wpływu jednak dla szerokości pasm powyżej 3¸4 MHz odgrywają coraz większe znaczenie. Występujące zaniki wąskopasmowe i szerokopasmowe wpływają na  sumaryczną stopę  błędu BER, korelacja kanałów odgrywa istotną rolę w transmisji i realizacji łączności. Model kanału obejmuje  trójwymiarową przestrzeń rozproszenia, moc odbiorczą, wzajemne położenia anten nadawczych  i odbiorczych  czego wynikiem jest kąt rozproszenia sygnału.             

Wzajemna relacja tworzy geometrię przestrzenną która dynamicznie się zmienia w zależności od położenia nadajnika i odbiornika systemu. W przypadku systemów stacjonarnych model geometryczny  uwarunkowany jest odległością, ukształtowaniem terenu a zmiana dynamiczna geometrii anten dotycząca przestrzeni rozproszenia uwarunkowana jest warunkami meteorologicznymi co przekłada się na  poziom odbieranego sygnału.

Oprogramowanie umożliwia zaplanowanie ustawienia stacji A i B na terenie Polski lub dowolnego kraju a następnie dokonanie predykcji parametrów łącza:

Poprzez wybranie funkcji Profil możemy otrzymać profil histometryczny terenu wzdłuż linii radiowej. 

W pierwszym kroku otrzymujemy :

– informację o azymutach geograficznych stacji A i B wraz z kątem elewacji anten uwzględniający najbliższe przeszkody terenowe.

– wysokość  stacji  n.p.m,

– informację o położeniu GPS stacji,

Oprogramowanie na tym etapie może uwzględnić wysokość  podniesienia anten jak i ręczną zmianę kąta elewacji co ma szczególne znaczenie dla wyznaczenia w późniejszym etapie kata rozproszenia sygnału. 

Projektant może dowolnie przeglądać strefy bliskie stacji A i B w celu oceny przeszkód terenowych .

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie  najważniejszych parametrów systemu :

      Częstotliwość,

      Średnica anten,

      Temperatura,

      Zyski anten,

      Sprawności anten,

      Szerokości wiązek głównych na poziomie (-1dB, -3dB),

      Współczynnika szumów odbiornika NF,

      Minimalny odstęp SNR dla np. QPSK,

      Współczynnika korelacji kanałów N,

      Mocy nadajnika,

      Procentowy czas niedostępności łącza,

      Wilgotności powietrza,

      Ciśnienia atmosferycznego itp.

Następnie dokonując automatycznych niezbędnych obliczeń oprogramowanie dokonuje predykcji kanału NLOS.

            Dla potrzeb  badań naukowych i sprawdzeń arytmetyki autorzy przedstawiają wiele parametrów trasy wraz predykcją mocy sygnału odebranego. Zestawienie tabelaryczne jest czytelne i pozwala na szybką analizę poprawności wyboru miejsca stacji troposferycznych.

Autorami i właścicielami oprogramowania Dragon N-LOS  są firmy WAVECUBE i EFAB. Dystrybutorem oprogramowania jest firma Wavecube. Licencja oprogramowania jest imienna i dożywotnia.